Kreeg u net uw aanslagbiljet (‘belastingbrief’) in de bus en stelde u vast dat uzelf of de fiscus zich vergist moet hebben?

Vaak merkt u pas dat de overheid of uzelf een vergissing gemaakt moet hebben wanneer u het aanslagbiljet – waar de uiteindelijk verschuldigde belasting op staat – ontvangt. Zeker wanneer de verschuldigde belasting opmerkelijk meer (of minder) bedraagt dan hetgeen u de vorige jaren betalen moest zonder dat uw inkomen opmerkelijk gewijzigd is, verdient het aanbeveling om één en ander na te gaan. 

De procedures om een foutieve aangifte of een foutief berekend aanslagbiljet recht te zetten, verschillen sterk wanneer u uw aanslagbiljet reeds ontvangen heeft. Grosso modo bestaan er drie mogelijkheden: u neemt (informeel) contact op met de belastingadministratie, u dient een bezwaarschrift in, of u verzoekt de belastingdienst om ontheffing van ambtswege. 

Het informeel contact met de belastingadministratie is tegelijk de eenvoudigste en de minst toepasbare methode om rechtzetting te verkrijgen. De belastingadministratie is immers gebonden aan een veelheid van wettelijke en reglementaire bepalingen. De ambtenaren van de belastingdienst zijn immers vaak met handen en voeten gebonden en hebben slechts beperkte rechtzettingsbevoegdheid. 

Indien u voor deze piste opteert, wacht hier dan zeker niet langer mee dan zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. Anders verliest u de mogelijkheid om een formeel bezwaarschrift in te dienen. 

Het bezwaarschrift is een formele beroepsmogelijkheid waarbij de gehele aanslag wordt voorgelegd aan een lid van de belastingadministratie die de bevoegdheid heeft om een fout van uzelf of van de overheid recht te zetten. Omdat het bezwaarschrift een formele procedure is, zijn er enkele procedureregels aan verbonden. De belangrijkste is waarschijnlijk de termijn. Uw bezwaarschrift moet de belastingadministratie bereiken binnen de zes maanden na verzending van uw aanslagbiljet. Voor het indienen van een bezwaarschrift doet u best beroep op een professional. 

Het laatste redmiddel is de procedure van ambtshalve ontheffing. Wanneer u een fout vaststelt na de termijn om een bezwaarschrift in te dienen, kan u eventueel nog een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen. De voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een ‘materiële vergissing’ (bv. een eenvoudige rekenfout, een cijfer teveel of te weinig). Ook voor de procedure ambtshalve ontheffing kan u best beroep doen op een professional.